ឆ្នាំទី ២
ឆមាសទី ១
ល.រ មុខវិជ្ជា ចំនួនម៉ោង
ទ្រឹស្តី/ ការអនុវត្តន៍
ចំនួនក្រឌីត
ទ្រឹស្តី/ការអនុវត្តន៍
1 Plant Biology 45/30 3/1
2 General   Chemistry 45 3
3 Physics and Biophysics 45/30 3/1
4 Physiology 45/30 3/1
5 French medical terminology 15/60 1/2
6 English medical terminology 15/60 1/2
សរុប 210/210 14/7