ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើផ្នែកទ្រឹស្តីក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ជាតិសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្របានរៀបចំការប្រឡងសាកល្បងសម្រាប់និស្សិតបច្ចេកទេសមន្ទីរសោធន៍ដើម្បីអោយប្អូនៗនិស្សិតទទួលបានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យ។